• طراحی لوگو | آرم فروشگاه هایپرمارکت Orange 01
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه هایپرمارکت Orange 02
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه هایپرمارکت Orange 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای فروشگاه پرتقال

این لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو سمبلیک
  • سمبل پرتقال که مرتبط با نام فروشگاه می باشد
  • نام orange که معادل انگلیسی پرتقال می باشد

برخی از نمونه کارها