• طراحی لوگو | آرم شرکت کبیر نیروی کریمان 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت کبیر نیروی کریمان 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت کبیر نیروی کریمان 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت کبیر نیروی کریمان
فعالیت شرکت: پیمانکاری شبکه های برق + احداث شبکه های توزیع + نصب و راه اندازی تجهیزات نیروگاه

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل جرقه نمادی از برق
  • سمبل چرخ دنده نمادی از صنعت
  • نام شرکت جهت اشغال ننمودن فضا و انسجام بیشتر طرح بصورت نیم دایره در داخل لوگو جاسازی گردیده

برخی از نمونه کارها