• طراحی لوگو | آرم شرکت پیشرو 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پیشرو 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پیشرو 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﭘﯿﺸﺮو
ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎور، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت (ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﭘﯿﺸﺮو) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺸﺎوره اي ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﭘﯿﺸﺮو ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎوره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اﻟﻒ و ب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل چرخدنده نماد صنعت
  • سمبل گل لوتوس نماد فرهنگ
  • سمبل 8 ضلعی نماد 8 شرکت که اعضای تشکیل دهنده کنسرسیوم پیشرو میباشند
  • لوگوتایپ اختصاصی پیشرو

برخی از نمونه کارها